تعویض ترکیب تیم بازی

همین امروز چند نفر از دنیا رفتند و چند نفر به دنیا امدند خدا دارد بندگانش را تعویض می کند!