رمز موفقیت

از خدا گشتی عالم همه از تو گشت از خدا گشتی عالم همه از گشت