ازدواج یک انقلابی متفاوت از دیگران

انگار همین دیروز بود که بااو آشنا شده بودم چقدر زود گذشت هشت سال دوستی و رفاقت جانانه دقیقا هشت سال قبل اولای مهر بود که با او آشنا شدم...