سرسبزی و زیبایی قبرستان

از سرسبزی قبرستان ها فهمیدم ادم ها بعد از مرگشان مفیدترند!