بد قولی

حسین را بدقول ها کشتند انان که قول دادند و زیرش زدند.