معرفت یک گاو

از آن روز که آقای گاو را پرستیدند هنوز سرش را بلند نکرده از خجالت… به این میگویند معرفت بیخود نبود پیغمبر میگفت درس از او بیاموزید