چهلمین روز گذشت

وقتی خواننده باشیبرای شادی روحت ترانه ای می خوانند و وقتی ذاکر اهل بیت “یا حسین غریب مادر”