شیعه وبرادران اهل سنت

شیعه  یوسف است برادرانش با او چه کردند؟!