عامل افسردگی

خدا می رود از دل و به افسردگی می گوید برو جای من!