آمادگی برای ظهور از الان

صدا زدند! او ظهور کرده است و  بسوی قدس راهی! نمی آیی؟ گفتم چرا  ولی بعد از قضای نمازهای نخوانده ام و بعد ادای حق الناسی که  گردنم است و...