اختیار

خدا به انتخاب هایمان احترام می گذارد یکی می شود رزمنده مقاومت یکی خلبان جنگنده های اسرائیل…