برگذاری امتحانات

تنها مرجع قانونی که حق برگزاری امتحان دارد خداست… بس کنید این خدابازیها را…