پاره کرد

انقلابی یعنی عباس که برای آرمانش امان نامه را پاره کرد نه اینها که برای امان نامه خودشان را پاره کرده اند…