معرفت به گلدسته وگنبد

چه بد که هنوز تو را به گنبد و گلدسته می شناسم کاش بیش از اینها معرفت داشتم