مشعل المپیک

من قهرمان چندین دوره المپیک گناه ام مشعل جهنم را قرار است من روشن کنم!