اقامت دائم

دنیا همان سفارتخانه ای است که باید پیگیر کارهای اقامت دائم باشیم در کشور بهشت….