افراط وتفریط از کربلا تا کربلا

خیلی ها کشیدند کنار از عاشورا می گفتند “هم حسین هم یزید هر دو دچار افراط و تفریط شده اند باید معتدل و میانه رو بود مثل ما…” همان ها...