تجمع اعتراض آمیز

نماز جماعت تجمع اعتراض آمیز در حمایت از خداست!