برچسب: اشک

فصل کاشت 0

فصل کاشت

با اشک بر حسین اب به هکتار هکتار از  زمین های دل رسید حالا فصل کاشت است منبری را بگو بسم الله!