کشورهای غربی این همه زر نزنند

خدا نمرود را با پشه ایی کشت. امریکا و کشورهای غربی این همه زر نزنند!