استغفارم طعم مسخرگی میدهد

خدایا استغفارهایم به استهزایت کشیده شده اند نه؟! . . . حضرت رضا فرمود:  …و المستغفر من ذنب و یفعله کالمستهزء بربّه