مرگ راحت

 آرام خدا گفت: هیس! بخواب… تا قیامت کمی استراحت کن! . . . برای بعضی مرگ به همین سادگی ها می باشد