فرصت از خودگذشتگی برای خدا

جای از خودگذشتگی از خدا گذشتیم!