اردوهای راهیان نور

زیارتگاه فاطمه قتلگاه شهدای احد بودو این یعنی بانی راهیان نور هم زهراست.