سزای عشق

یک چک محکم  پیش چشم دیگران سزای این دل است تا  بهانه تو را دیگر نگیرد!