بازشدن درهای آسمان

صدای باز شدن درهای آسمان را گویند اذان