فرصت چاپلوسی برای خدا

خدایا تملق و چاپلوسی که باید خرج تو می شد پای این مدیر و آن مسئول تلف شد!