قطع یارانه ها

علی را کشتند چون یارانه ثروتمندان را قطع کرد تا حق نیازمندان را بدهد