صف اول نماز جماعت

خاطره ی مسجد کوفه و ابن ملجم میگوید زیاد به مقدس مآبی افراد صف اول نگاه نکن شاید “قاتل” همان باشد