مظلومیت تا کجا

سلام به آقایی که امروز سراغ همه را گرفت اما کسی سراغش را…!