کودتا برعلیه خدا

سقیفه نشینان با شهادت پیامبر علیه خدا کودتا کردند!