آیینه کاری های حرم

یک عمر زور زدم تا کسی نشکند مراامروز صبح ایینه کاری های حرم چه ساده شکستند مرا….