بیدار باش ولو بایک استکان چایی

آیت الله شاه آبادی اگر برای نافله ی شب بیدار شدید ودیدید برای نافله خواندن آمادگی روحی ندارید بیدار بمانید بنشینید ،حتی چای بخوررید انسان برهمین اثرهمین بیداری آمادگی را...