پلمپ موسیقی

خدا گوش های خیلی ها را با موسیقی پلمپ کرده است!