آنتن دهی گوشی در آخرت

از خوبی های قبر و زندگی آن طرف این است که دیگر گوشی انتن نمی دهد!