اسارت نفس

قدس در چنگ آل یهود کعبه در چنگ آل سعود دل در چنگ آل نفس و شیطان ببین حسین جان که فقط “کربلا” مانده برایم!!