رونق دعاهای ندبه

ببخشید آقا که رونق ندبه های جمعه هم از آش وحلیم و چای شیرین است!