اعتیاد به آدم خواری

 وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا  أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا خدایا اعتیاد من آدم خواری است! همین که رسولانت غیبت صدایش می زنند!