عشق هایی درزمان غیبت

با آمدنش معشوقان امروزی روبرویش خواهند ایستاد که چرا عاشقان ما عاشقت شدند!!؟