دسته: اونی که بالا سرمونه

خدا

تفسیر جدید از لا اکراه فی الدین 0

تفسیر جدید از لا اکراه فی الدین

به نظرم در تفسیر آیه ی لا اِکراهَ فی الدین باید گفت لا اِکراهَ فی دینی که شما ساختید وگرنه دین خدا را که کسی اکراه به قبولش ندارد