نشانه ی شیعه سجده بر تربت است

همه می دانستند فقط بر تربت سجده می کند امام صادق (علیه السلام) . . جمع کنید جایگزینی سنگ به جای مهر را نشانه ی شیعه سجده بر تربت است...