طرفداران کیپاپ

نمونـه ی تأثیـر مثبـت :
که هــواداران از طـرف هنرمنـدان و بـه نـام آنــان هـزاران دلار بـه افـراد نیازمنــد همچـون زنـان مسـتمند در کـره و دیگر کشـورها ازجملـه در ایـران کمک کرده انـد. گروه هـای کی پاپـی اغلـب یک باشگـاه هـواداران متعصب با عنوانی جمعـی و گاهی بـا رنگـی مشـخص دارنـد کـه در رونـد تجاری سـازی محصولات منتشرشـدۀ گروه هـا ازآن بهـره گرفتـه می شـود. بـرای نمونه، طرفداران گـروه «tvxq» شـناخته میشـوند و رنـگ رسـمی آنهـا قرمز مایل بـه آبی (صدفی) اسـت.
باشـگاه های هــواداران به منظــور اعــلام حمایــت از ســتارگان محبـوب خــود، برنامه هــای خیریــۀ متعـددی را اجرا میکنند و چـون قـوت غالـب، در کشــور کرۀ جنوبــی، برنج اسـت و در ایـن کشــور غذایــی پرطرفــدار به شمار مـیرود، باشگـاه های هـواداران، کیسـه های برنـج را بـا عنـوان «برنـج هـوادار» در برنامه هـای خیریــه می خرنــد و دراختیـار نیازمنــدان قــرار میدهنــد و ازایـن طریــق حمایـت خــود را اعـلام می کننــد. جالب اســت کــه چنیــن برنامه ای در میــن طرفــداران ایرانـی نیـز اجـرا شـده اسـت. به نوشـتۀ نشـریۀ تایـم، هم زمـان بـا یکی از اجراهـای گـروه «بی بنــگ» ١٢٫٧ تــن برنــج از طــرف ۵٠ باشـگاه هــواداران در سراســر جهـان اهـدا شـد. در کـرۀ جنوبـی شـرکت هایی هسـتند کـه به طـور خـاص در زمینـۀ حمل ونقــل برنـج از مزارع برنـج کاران بــه شــهرها فعالیـت می کننــد.
یکی دیگـر از راه هایی که باشگاه های هـواداران، حمایـت و علاقـۀ خـود را ابـراز می کننـد، فرســتادن ناهـار بـرای ستارگان در طـول اجراهایشـان اســت. شـرکت هایی در کـرۀ جنوبـی هسـتند کـه به طـور خـاص در زمینـۀ تأمیـن و انتقـال غــذا بـرای مشــتریان فعالیــت می کننـد. اقداماتـی از این دسـت، بــرای هنرمنـدان الهام بخـش و برانگیزاننـده اســت.

پیامدهــای منفـی:

گاهـی ارتــش هـواداران گروه بی تـی اس، در مواقـع نارضایتـی از گـروه یـا یکی از اعضای آن به شـدت تهاجمـی عمـل کـرده و گـروه را زیــر فشـار قــرار داده اســت. همچنیــن گاهــی نوجوانـان و جوانـان کـره ای بـه روش هـای بسـیار عجیبـی وارد تعامـل با سـتارگان محبـوب خود شـده اند. یـک نمونـه از ایـن طرفـداران کـه «ساسـنگ» نامیده میشوند به شکل عجیبـی بـه گروه هـای موردنظـر خـود تعصـب دارنـد. ساسـنگ ها طرفـداران دختـربیـن ١٣ تـا ٢٢ سـاله هسـتند. آنان بـرای نزدیـک شـدن بـه خواننـدگان محبـوب خـود
دســت بــه هــر عملـی می زننـد کــه بـرای نمونــه می تــوان بــه تعقیب وگریــز عضــو گــروه مــورد علاقه شــان اشــاره کــرد. ایــن طرفــداری به حــدی زیــاد اســت کــه در کشــور کـره، نوعــی تهاجــم بــه حریــم خصوصی محســوب می شــود.
به طــور کلــی به دلیــل اینکــه مــرگ و زندگــی گروه هــای کی پاپــی به دســت هــواداران تعییــن می شــود، در نظــام تولیــد موســیقی کی پــاپ کــه دســت یابی بــه سـود و درآمـد بیشـتر در آن اهمیـت فراوانـی دارد، پیوسـته بـه خواسـته ها، علائـق و دیدگاه هــای طرفــداران در مــورد گروه هــا، ســتاره ها، آلبوم هــا، ترانه هــا، اجراهــا، لباس هـا، سـفرهای گروه هـا، مواضـع گروه هـا و اعضـای آنهـا و عملکردشـان چـه در فضـای حرفـه ای و چـه غیرحرفـه ای توجـه زیـادی می شـود و تـلاش فـراوان بـر ایــن امــر متمرکــز اســت کــه پیوســته رضایــت هــواداران جلــب شــود. اگــر دربــارۀ یکی از مـوارد یادشـده، از جانـب هـواداران نوعـی ناخرسـندی ابـراز شـود و ایـن ناخرســندی بــه مســئله ای تبدیــل شــود، شــرکت های فعــال در زمینــۀ موســیقی کی پــاپ، به ســرعت در صــدد جبــران برمی آینــد و از راه هــای مختلــف به ویــژه عذرخواهـی یـا کنـار گذاشـتن یـک فـرد از یـک گـروه و اقداماتـی مشـابه، بـه رفـع نارضایتــی هــواداران می پردازنـد؛ ازایـن رو، علائــق و دیدگاه هــای طرفـداران درمســیر فعالیــت گروه هــای کی پاپــی به شــدت تأثیرگــذار و تعیین کننــده اســت.
بسـیاری از هـواداران، بـه سـفرهای طولانـی در داخـل و خـارج از کـره می رونـد تـا بتواننـد در سـفرهای دوره ای، کارهـای گروه هـای کی پاپـی و سـتارگان محبـوب خـود را ببیننـد. بسـیاری از ایـن هـواداران، بـرای شـرکت در کنسـرت های موسـیقی
گروه هـای کی پاپـی از کشـورهای مختلـف، به ویـژه از ژاپـن و چیـن بـه کـره سـفر می کننـد و ایـن موضـوع در جـذب گردشگـر بـه کـرۀ جنوبـی مؤثـر بـوده اسـت. برای نمونـه، یـک گـروه گردشـری کی پاپـی در سـال ،٢٠١٢ بیـش از ٧٠٠٠ هـوادار را از به منظـور شـرکت در کنسـرت و دیـدن سـتارگان گـروه موسـیقی «جی وای جـی» طریـق هوایـی بـه سـئول بـرد و در طـول مـدت کنسـرت ایـن گـروه در بارسـلونای اســپانیا، هــواداران زیــادی از کشــورهای مختلــف در ایــن شــهر اردوی شــبانه زده بودنـد تـا امـکان شـرکت در کنسـرت را پیـدا کننـد.
فضــای مجــازی در توســعۀ هــواداری از کی پــاپ بســیار مؤثــر بــوده اســت. گروه هــای کی پاپــی به منظــور بازاریابــی آن لایـن، موسـیقی ویدئوهایی را در یوتیـوب قـرار می دهنـد تـا بـه مخاطبـان جهانـی گســترده دســت یابنــد. وال اســتریت ژورنــال در مقالــه ای نوشــته بــود کــه آینــدۀ کی پــاپ را هوادارانــی تعییــن خواهنــد کــرد کــه فعالیــت آنهــا در فضــای مجــازی باعــث شــکل گیری خــرده کســب وکارهایی در ایــن عرصــه شــده اســت.
گسـترش وب ٢ و توسـعۀ شـبکه های اجتماعـی گذشـته از اینکـه در افزایـش اقبال بـه پـاپ کـره ای بسـیار مؤثـر بـوده، امکانـات گسـترده ای را بـرای هـواداران در سراسـر جهــان فراهــم کــرده اســت تــا بتواننــد بــه ابــراز علاقــه، هــواداری و شــیفتگی خــود در قبــال گروه هــای کی پــاپ و اعضــای آنهــا بپردازنــد. آنهــا از طریــق فعالیت هایــی متنـوع همچـون بازتولیـد موسـیقی رقـص، طراحـی و داستان نویسـی درخصـوص گـروه و اعضـای آن بـه ابـراز علاقـه و هـواداری می پردازنـد.

همچنیـن در سـایت ها و صفحـات گوناگـون هــواداری، از طریـق ویدئوهـا و نرم افزارهـای گوناگـون، شـیوه های مختلـف طراحـی چهـرۀ اعضـای گروه های موسـیقی ماننـد بی تی اس به صـورت گام بـه گام آمـوزش داده می شـود تـا هـواداران از ایـن طریـق بتواننـد بـه طراحی چهره هـای مـورد علاقۀ خـود در رنگ ها و اشکال گوناگـون بپردازند.

همچنیـن یکی دیگـر از ویژگی های فرهنگ هـواداری کی پاپ، سـایت های مختلفی هسـتند کـه آخریـن اخبـار و اطلاعـات مربوط بـه گروه ها و مهم تریـن رویدادهـا، برنامه ها و موفقیت هـای گروه هـای مـورد علاقـۀ خـود را بازتـاب می دهنـد. یکی از کارکردهایـی کــه ایــن ســایت ها پیــدا کرده انــد، انتشــار متــن ترانه هایــی اســت کــه در کنســرت ها اجـرا میشـود. هنگامی کـه یـک گـروه، ترانـۀ جدیـدی را منتشـر می کنـد، باشـگاه های هــواداران، متــن ترانــه را منتشــر و آن را به نحــوی ســازمان دهی می کننــد تــا طرفــداران بخشــی از متــن را فــرا بگیرنــد و در هنــگام اجراهــای زنــده به صــورت دســته جمعی هم خوانـی کننـد. بـه بخشـی از متـن ترانـه کـه هـواداران هم خوانـی می کننـد، در اصطلاح (هم خوانـی هـواداران) گفتـه می شـود. ایـن سـازوکار باعـث می شـود کـه اجـرای کنسـرت ها بـه آیینـی باشکوه بـا مشـارکت هنرمنـدان و هـواداران تبدیـل شـود و آنهـا احسـاس مشـارکت عمیـق در اجـرای هنـری داشـته باشـند

مطالب مرتبط