هنوز مدت کوتاهی از مداحیه سخیف نوار مغز سرم نگذشته که

دوباره انسانی خالی از شعور که اسم خود رامداح گذاشته شعری خوانده بانام

 

رقاصم رقاصم رقاصه عباسم

 

البته باید گفت نمیگفتی هم رقاصه ام همه با سبک های بیخودت با حرکات دانسیت میفهمیدن رقاصه ای!!!وبسیار خوشحالیم که خودش فهمید درحد اسم مداح هم نیست وهمون رقاص بیشتر بهش میاد !شایدم رقاصه هام اون دنیا ازش شکایت کنن که ما وقتی محرم وصفر میشد یا ایام حزن اهل بیت حرمت نگه میداشتیم وشعر هم برای اهل بیت میخوندیم بدون آهنگ و سوز بود