برچسب: ازدواج

مقدار مهریه برای ازدواج ۰

مقدار مهریه برای ازدواج

امروز دعواستبر سر نرخ مهریه واین چشم و هم چشمی ها ولی بدان امامت فرمود مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَةَ مَهْرِهَ از نامبارکی زن، مهریه زیاد است....

مهریه ی زیاد ۰

مهریه ی زیاد

امروز دعواستبر سر نرخ مهریه واین چشم و هم چشمی ها بدان امامت فرمودَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَةَ مَهْرِهَااز نامبارکی زن، مهریه زیاد است. امام صادق...