دسته: جنگی که هست

علت نامگذاری گوگل ۰

علت نامگذاری گوگل

می خواستیم این موتور جستجوی زِپِرتی را گِل بگیریم هی صدا زدیم کو گِل؟ کو گِل؟ زان پس صدایش زند گوگل!

از کفتر بازی تا دختر بازی ۰

از کفتر بازی تا دختر بازی

پسرکانی می بینی که تا دیروز کبوتر باز بودند و سگ باز! حالا این روزها دختربازی می کنند! چه بی ارزش شدند این دخترکها…