دسته: آدم شدن

نهی ازمنکر زنده ها ۰

نهی ازمنکر زنده ها

“مرده ها نهی نمی کنند منکر را” زنده اییم یا مرده؟! علی علیه السلام فرمود: من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو...

بازیچه ۰

بازیچه

آیات و احادیثی که قرار بود از نفس نجات دهند حالا بازیچه نفسم شده اند! اماما الغوث …