دسته: آدم شدن

نهی ازمنکر زنده ها ۰

نهی ازمنکر زنده ها

“مرده ها نهی نمی کنند منکر را” زنده اییم یا مرده؟! علی علیه السلام فرمود: من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو...

بازیچه ۰

بازیچه

آیات و احادیثی که قرار بود از نفس نجات دهند حالا بازیچه نفسم شده اند! اماما الغوث …

مقدار مهریه برای ازدواج ۰

مقدار مهریه برای ازدواج

امروز دعواستبر سر نرخ مهریه واین چشم و هم چشمی ها ولی بدان امامت فرمود مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَةَ مَهْرِهَ از نامبارکی زن، مهریه زیاد است....