دسته: دین ما ازاین دو آقا

مهریه ی زیاد ۰

مهریه ی زیاد

امروز دعواستبر سر نرخ مهریه واین چشم و هم چشمی ها بدان امامت فرمودَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَةَ مَهْرِهَااز نامبارکی زن، مهریه زیاد است. امام صادق...