دسته: حضرت عاشورا

پایان سفر بی پایان ۰

پایان سفر بی پایان

او خواهد آمد و کوفه را پایتختش قرار می دهد تا پایانی باشد بر سفر بی پایان حسین

نامه ی کوفیان ۰

نامه ی کوفیان

نامه نوشتند بیا تا اخر ایستاده ایم! راست می گفتند کوفیان تا آخرش ایستادند و کشتن امام زمانشان را نظاره کردند!

ظهور کرد ۰

ظهور کرد

امام زمان خواهد امد تا دنیا را برای آمدن حسین آماده کند