دسته: او آمد

نتیجه لاف زدن ۰

نتیجه لاف زدن

کوفیان در یاری از امام لاف می زدند این را فقط کمی دیر فهمیدند یعنی درست زمانی که تنی بود از امام اما سری نه…!

علت غیبت ۰

علت غیبت

خدا می خواست دستمان به خون امام آغشته نشود… برای همین غیبتش را رقم زد!

منتظران خیالی ۰

منتظران خیالی

جمعه ها ادای وای نیامدنت را در می اوریم دوباره شنبه را با گناه آغاز می کنیم.

ما اهل کوفه هستیم ۰

ما اهل کوفه هستیم

غیبت تو یعنی ما اهل کوفه هستیم و مهدی تنها می ماند!

قهرمانان پوشالی ۰

قهرمانان پوشالی

غرب در تب امام می سوزد این را از فیلم ها و قهرمانان تخیلی شان می فهمم

ظهور کرد ۰

ظهور کرد

امام زمان خواهد امد تا دنیا را برای آمدن حسین آماده کند

ظهور شد ۰

ظهور شد

صدا زدند! او ظهور کرده است و بسوی قدس راهی! نمی آیی؟ گفتم چرا ولی بعد از قضای نمازهای نخوانده ام و بعد ادای حق...