دسته: او آمد

چراغانی ۰

چراغانی

خیابانها را چراغانی و دل را لجن مالی کردیم برایت و طلبکارانه گفتیم “چرا نمی آیی؟”

آهنگ دختر بندری ۰

آهنگ دختر بندری

صدای بلند آهنگ “دختر بندری…” ترافیک شدید شربت نذری و دخترها و پسرهایی که در هم می لولند!! “چه خبر است؟” در جواب می شنوم...

ندبه ۰

ندبه

یک جمعه ندبه می کنیم بر تو یک عمر ندبه می کنی بر ما…