دسته: امام حسن عسگری

اعداد غریب ۰

اعداد غریب

چهارساله بود که تبعید شد و بیست و هشت ساله که شهید عمر امامتش فقط شش سال بود تمام آمار و ارقام حاکی از غربت...